Deciduous Shrubs

Click a Thumbnail to view larger image

Azalea Orange
Azalea Orange
Barberry Crimson Pigmy
Barberry Crimson Pigmy
Barberry Golden 
Barberry Golden
 Beautyberry Berries
Beautyberry Berries
 Beautyberry Callicarpa 
Beautyberry Callicarpa
 Butterfly Bush Empire Blue
Butterfly Bush Empire Blue
Butterfly Bush Pink Delight 
Butterfly Bush Pink Delight
Butterfly Bush White Bouquet 
Butterfly Bush White Bouquet 
Butteryfly Bush Black Knight 
Butterfly Bush Black Knight
Butterfly Bush Royal Red 
Butterfly Bush Royal Red
  Clethra Ruby Spice
Clethra Ruby Spice
Clethra Hummingbird  
Clethra Hummingbird
Clethra Summersweet 
Clethra Summersweet
Dogwood Red Twig 
Dogwood Red Twig
Dogwood Red Twig Summer 
Dogwood Red Twig Summer 
Euonymus Burning Bush 
Euonymus Burning Bush 
Forsythia
Forsythia 
Forsythia Dwarf 
Forsythia Dwarf 
Hydrangea Blue 
Hydrangea Blue 
Hydrangea Bluebird 
Hydrangea Bluebird 
Hydrangea Oak Leaf 
Hydrangea Oak Leaf 
Hydrangea Pink Blue
Hydrangea Pink Blue 
Hydrangea Purple
Hydrangea Purple 
Jasmine
Jasmine 
Kerria
Kerria 

More on next page